Nyheder

Momsrefusion for Egmont Kollegiet

I 2014 blev Egmont Kollegiet godkendt som en almennyttig fond efter Ligningslovens § 8a. En grundlæggende betingelse for at bevare denne status er at Egmont hvert år modtager et tilstrækkeligt stort antal donationer á hver mindst 200 kroner, hvilket EgmontX har været med til at sikre i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Og det satser vi på også at gøre i 2019.

Som almennyttig fond har Egmont Kollegiet fået andel i “puljen for momsrefusion for drift og forbedringer”. Provenuet for 2014 blev på 1.7 millioner kroner, for 2015 1.1 millioner kroner, for 2016 1.6 millioner kroner, og for 2017 0.8 millioner kroner, medens provenuet for 2018 endnu ikke er udmeldt. Pengene indgår ikke i Egmonts almindelige drift, men er øremærket til forbedring af Kollegiet i bred forstand, herunder understøttelse af EgmontX’s virksomhed.

Vær med til at sikre at dit gamle kollegium også for 2019 får andel i puljen for momsrefusion ved inden den 1. november 2019 at donere 200 kroner til Egmont Kollegiet på en af de herunder beskrevne måder:

# Indbetal 200 kr. på MobilePay 28 51 51 44, skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Indbetal 200 kr. på Danske Bank reg.nr. 9541, kontonr. 260 000 6153 – skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Kontant betaling til kollegiets kontor med oplysning af navn og cpr.nr.

Det er nødvendigt at I opgiver jeres personnummer for at SKAT kan godkende indbetalingen som donation, men personnummeret vil selvfølgelig blive behandlet fuldt fortroligt, og det vil ikke blive registreret, men alene videregivet til SKAT. Såfremt man ikke ønsker at oplyse personnummer sammen med betalingen, kan det oplyses til kollegiets økonomimedarbejder Jette Beck på e-mail jette@ehp.dk eller tlf. 35 20 00 22 i kontorets åbningstid. Donationen kan fratrækkes på selvangivelsen efter gældende regler.

Alumnecafé på Egmont Kollegiet
Lørdag d.16 November 2019!

Kære Eksbeboere!

Kom forbi og se dit gamle kollegium. Er du eksbeboer fra 50’erne eller flytter du snart ud, så kom ned i Café Irgens og mød alle de andre Egmont X’ere til en skøn aften. Om så du er til hyggesnak ved cafébordene, fadøl i baren eller dans natten lang. 
Cafégruppen sørger for udskænkning bag baren, og I skal blot dukke op med det gode Egmont humør! 

Vi ses lørdag d.16 November kl.20.00.

Festlig hilsen
Caféudvalget 

“En Kollegianer vender tilbage”

Egmont Kollegiet, EgmontX og AU inviterer kollegiets beboere og eksbeboere til arrangement i foredragsrækken “En kollegianer vender tilbage” med Andreas Lloyd, tirsdag d. 9. april kl. 20.00.

Handlekraft i hverdagen: Hvordan borgerlyst kan løse samfundets udfordringer.

Vores største udfordring er hverken klimaforandringerne, skattesvig eller et fastlåst politisk system. Det er, at alt for mange af os tror, at vi ikke er i stand til at gøre noget ved det. Men det kan vi!

Momsrefusion for Egmont Kollegiet 2019

Læs mere her og tilmeld dig eventet på Facebook her

Sammen med Kollegiet har EgmontX indsamlet de mere end 100 donationer á hver 200 kroner som er en forudsætning for at Egmont Kollegiet kan få refunderet en del af den moms der indbetales for 2018. At det er umagen værd fremgår af at SKAT har meddelt at Egmont vil få refunderet 761.330 kroner i moms for regnskabsåret 2017, hvilket betyder at EgmontX fra 2014 til 2017 har været med til at sikre at Egmont alt i alt har fået tilbageført over 5 millioner af den betalte moms.

En stor tak til de EgmontX’ere der har bidraget til det flotte resultat.

Opdateret medio februar 2019

Momsrefusion for Egmont Kollegiet 2018

SKAT har i december 2017 meddelt at Egmont Kollegiets andel i puljen for delvis momsrefusion for drift og forbedringer afholdt i 2016 andrager 1,63 millioner kroner. Da det er EgmontX der har sikret at Egmont har kunnet få andel i puljen, og da beløbet er udbetalt til Egmont i jubilæumsåret 2017, tillader vi os at betragte de 1,63 millioner som EgmontX’s jubilæumsgave til Egmont.
Alt i alt har EgmontX for de seneste tre år bidraget til at Egmont har kunnet få refunderet moms på i alt knap 4,5 millioner kroner, og medlemmerne af EgmontX har qua 100 donationer á hver 200 kroner i 2017 sikret at Egmont også kan få delvis momsrefusion for udgifter til drift og forbedringer afholdt i 2017.

 

Opdateret ultimo januar 2018

REFERAT fra
Ekstraordinær generalforsamling i EgmontX

onsdag den 22. november kl. 18 i Perronen på Egmont Kollegiet

Deltagere: Amalie Østergaard, Dion Aagaard-Hansen, Else Marie Bartels, Hans Egmont Petersen, Hans Peter Jensen, Helle Rosendal-Andersen, Lea Darmon (referent), Palle Sørensen og Thorsten Hansen.

Valg af dirigent. Dion Aagaard-Hansen blev valgt med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

Ændring af vedtægterne.
Se forslag her.
EgmontX’s formand, Palle Sørensen, gennemgik kort bestyrelsens forslag til justering af vedtægternes §4. Bestyrelse, som er baseret på de erfaringer bestyrelsen har haft siden foreningens start i 2008. Der er tale om en ændring i Stk.1, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra fem til syv, og hvor der åbnes op for også at inddrage nuværende egmontianere i bestyrelsesarbejdet. Der er tale om et nyt Stk.6, og et nyt Stk.7 der knæsætter en arbejdsform med nedsættelse af arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver og med inddragelse af EgmontX’ere der gerne vil gøre en indsats sammen med ligesindede, men ikke ønsker at blive inddraget i det generelle bestyrelsesarbejde.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til ændringer i foreningens vedtægter.
Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og bestyrelsen vil nu indstille ændringsforslaget til endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling i starten af 2018.

Eventuelt. Formanden takkede Dion Aagaard-Hansen for hans varetagelse af dirigenthvervet

Momsrefusionen på plads igen

Det er lykkedes at få indsamlet de 100 donationer á 200 kroner der gør at Egmont Kollegiet også i 2017 kan opretholde sin status som almennyttig fond. Og ikke nok med det, regeringen har måttet tage sit forslag om at droppe puljen til momsrefusion for drift og forbedringer af bordet. Hvilket betyder at Egmont også for 2017 kan få andel i en pulje på 155 millioner kroner.
Tusind tak til de EgmontX’ere der gjorde dette muligt!