Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Har du boet på kollegiet bør du melde dig ind i foreningen. Så vil du løbende høre om arrangementer for tidligere kollegianere og får også adgang til at søge i vores medlemsdatabase og se, hvor dine gamle kollegievenner er flyttet hen og hvordan du kan kontakte dem. Under fanen Medlemsdatabase kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

På vores hjemmeside kan du også læse om hvad vi gør for de tidligere beboere, f.eks. under Arrangementer. Og under fanen Momsfritagelse kan du se hvad vi blandt andet gør for de nuværende beboere.

Ekstraordinær generalforsamling i EgmontX

onsdag den 22. november kl. 18 i Perronen på Egmont Kollegiet
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne. Læs vedhæftede forslag fra bestyrelsen her.
3. Eventuelt.
ad punkt 2. Ændring af vedtægterne. På den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017 blev bestyrelsens forslag om at erstatte det nuværende §4 stk.6 med et nyt Stk.6 Formanden tegner foreningen sammen med næstformanden eller kassereren enstemmigt vedtaget, og generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at overveje om der kunne være behov for yderligere opgraderinger af vedtægterne, herunder en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen finder at vedtægterne i det store og hele fungerer efter hensigten, men at det vil være hensigtsmæssigt at justere §4. Bestyrelse som beskrevet i det vedhæftede forslag. Bestyrelsens ændringsforslag indeholder det allerede omtalte Stk.6, og derudover er der ændringer i Stk.1, ligesom der er indføjet et helt nyt Stk.7.
Ændringen i Stk.1 består i en forøgelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen fra de nuværende fem til syv. Dette giver mulighed for at inddrage flere interesserede EgmontX’ere i bestyrelsesarbejdet, og det gør bestyrelsen mere robust over for de naturlige fluktuationer der vil være i de enkelte medlemmers indsats på grund af familie- og arbejdsmæssige hensyn.
Det nye Stk.7 knæsætter en arbejdsform vi allerede benytter, nemlig nedsættelse af arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver og med inddragelse af EgmontX’ere der gerne vil gøre en indsats sammen med ligesindede, men ikke ønsker at blive inddraget i det generelle bestyrelsesarbejde. Forøgelsen af antallet af bestyrelsesmedlemmer gør det realistisk at kræve, at der i hver arbejdsgruppe skal indgå mindst et medlem af bestyrelsen.Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvilket under normale omstændigheder ville vare mindst et år. For ikke at hæmme den udvikling der er i gang med at smidiggøre og effektivisere arbejdsgangene i EgmontX, vil vi dog helst ikke vente så længe med vedtægtsændringerne, og det er så grunden til at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling den 22. november. I tillid til, at vort forslag dér vil få opbakning fra mindst to trediedele af de fremmødte EgmontX’ere, og på samme måde vil blive endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling i starten af 2018.

Momsrefusionen på plads igen

Så er det lykkedes at få indsamlet de 100 donationer á 200 kroner der gør at Egmont Kollegiet også i 2017 kan opretholde sin status som almennyttig fond. Og ikke nok med det, regeringen har måttet tage sit forslag om at droppe puljen til momsrefusion for drift og forbedringer af bordet. Hvilket betyder at Egmont også for 2017 kan få andel i en pulje på 155 millioner kroner.
Tusind tak til de EgmontX’ere der gjorde dette muligt!  
Ændret 01.11.2017