Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Har du boet på kollegiet bør du melde dig ind i foreningen. Så vil du løbende høre om arrangementer for tidligere kollegianere og får også adgang til at søge i vores medlemsdatabase og se, hvor dine gamle kollegievenner er flyttet hen og hvordan du kan kontakte dem. Under fanen Medlemsdatabase kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

På vores hjemmeside kan du også læse om hvad vi gør for de tidligere beboere, f.eks. under Arrangementer. Og under fanen Momsfritagelse kan du se hvad vi blandt andet gør for de nuværende beboere.


Referat fra EgmontX Generalforsamling 2018

tirsdag den 6. marts kl. 19.30 i Perronen på Egmont Kollegiet

Deltagere: Palle Sørensen, Thorsten Hansen, Susan Birch Møller, Sara Due Ilsøe, Louise Mathorne Rasmussen, Hans Peter Jensen, Morten Leth Kølby, Niclas Johansen, Amalie Østergaard, Else Marie Bartels og Lea Darmon (referent).

1.   Valg af dirigent.
Thorsten Hansen blev valgt med akklamation.

2.   Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Formanden, Palle Sørensen, gennemgik hovedpunkterne i den årsberetning, som er vedlagt. Årsberetningen kan ses her.

3.   Godkendelse af sidste kalenderårs regnskab.
Kassereren, Morten Kølby, fremlagde det reviderede regnskab for 2017. Regnskabet, som er vedlagt referatet, blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.   Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende kalenderår.
Der satses på afholdelse af to Alumnecaféer samt to arrangementer i foredragsrækken ”En
kollegianer vender tilbage” i 2018. Det vedlagte budget for 2018 blev enstemmigt godkendt.

5.   Behandling af indkomne forslag.
Der var kun indkommet bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §4.Bestyrelsen.
Forslaget er tidligere blevet enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 22.november 2017, og da forslaget også blev enstemmigt vedtaget af denne generalforsamlingen er vedtægtsændringen endeligt vedtaget, og den vil nu blive indarbejdet i vedtægterne.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter ændringen af vedtægternes §4 består bestyrelsen af op til syv medlemmer.
Morten Kølby og Else Marie Bartels er valgt for en toårig periode og fortsætter endnu et år.
Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen opstillet Amalie Østergaard, Thorsten Hansen og Palle Sørensen, og da der ikke forud for generalforsamlingen var opstillet yderligere kandidater betragtes Amalie og Thorsten som værende valgt for to år og Palle for et år. På generalforsamlingen blev opstillet Sara Due Ilsøe, og Sara blev valgt for en toårig periode.

Dette efterlader en ledig post i bestyrelsen som først vil kunne besættes ved næste
generalforsamling. Bestyrelsen vil kompensere for dette ved at knytte medlemmer med særlige opgaver til sig, og bestyrelsen vil arbejde for at få flere medlemmer i arbejdsgrupperne.

7.   Valg af revisor.
Hans Peter blev valgt med akklamation.

8.   Eventuelt.
Intet under dette punkt.