Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Har du boet på kollegiet bør du melde dig ind i foreningen. Så vil du løbende høre om arrangementer for tidligere kollegianere og får også adgang til at søge i vores medlemsdatabase og se, hvor dine gamle kollegievenner er flyttet hen og hvordan du kan kontakte dem. Under fanen Medlemsdatabase kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

På vores hjemmeside kan du også læse om hvad vi gør for de tidligere beboere, f.eks. under Arrangementer. Og under fanen Momsfritagelse kan du se hvad vi blandt andet gør for de nuværende beboere.


EgmontX Generalforsamling 2018
afholdes tirsdag den 6. marts kl. 19.30
på Egmont Kollegiet i Perronen
.
Dagsorden jvf. foreningens vedtægter, som gemmer sig under fanebladet Om EgmontX
  1.   Valg af dirigent
  2.  Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3.  Godkendelse af sidste kalenderårs regnskab
  4.  Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende kalenderår
  5.  Behandling af indkomne forslag
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.  Valg af revisor
  8.  Eventuelt
 .
ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen. På den ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2017 blev det vedhæftede forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §4.Bestyrelsen enstemmigt vedtaget. Forslag til ændringer af vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger for at være gældende, og bestyrelsen indstiller nu sit forslag om ændring af §4 til endelig godkendelse.
.
ad punkt 6: Forslag til medlemmer af bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse i hænde senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
For så vidt som bestyrelsens forslag om ændring af §4 vedtages består bestyrelsen fremover af 7 medlemmer. Morten Kølby og Else Marie Bartels er ikke på valg og fortsætter endnu et år. Bestyrelsen foreslår at Thorsten Hansen og Amalie Østergaard vælges for en toårig periode – og at Palle Sørensen vælges for en etårig periode, af hensyn til vedtægternes klausul om at mindst tre medlemmer af bestyrelsen skal være på valg hvert år.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til de to resterende bestyrelsesposter.  
.
ad punkt 7: Bestyrelsen indstiller Hans Peter Jensen til genvalg.
 .
 Opdateret medio februar 2018