Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Under fanen Login kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under Arrangementer. Under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse kan du se, hvad vi gør for de nuværende beboere.

EgmontX Generalforsamling 2017

afholdes tirsdag den 28. februar kl. 19.30
på Egmont Kollegiet i Perronen

Dagsorden jvf. foreningens vedtægter kan findes ved at klikke her.

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af sidste kalenderårs regnskab
4. Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende kalenderår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår at det nuværende §4, Stk 6. udgår og erstattes at et nyt
Stk. 6. Formanden tegner foreningen sammen med kassereren eller næstformanden

ad punkt 6: Forslag til medlemmer af bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse i hænde senest syv dage før før afholdelsen af generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Kølby og Else Marie Bartels. (Thorsten Hansen, Helle Rosendal-Andersen og Palle Sørensen er ikke på valg.) Dion Aagaard Hansen, Ditte Brogaard Iversen og Lene Bistrup fortsætter som tilknyttede bestyrelsen med særlige arbejdsopgaver, men der er plads til endnu flere interesserede EgmontX’ere som tilknyttede medlemmer.

ad punkt 7: Bestyrelsen indstiller Hans Peter Jensen til genvalg.

 

 

 

Opdateret primo februar 2017